НАЧАЛО ЗА НАС ПРОДУКТИ И УСЛУГИ КОНТАКТИ
НАЧАЛО НАЧАЛО

НАЧАЛО

ЗА НАС

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

КОНТАКТИ

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailPrint

МЕГАДЕН EООД,  

ул. “Прохлада” № 1, Пловдив

Тел./факс: 032 26 80 99;

Моб.:+359 878784887

E-mail: info@megaden-bg.com

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи правила и условия


 Нашите общи условия за изработка, изисквания, доставка и плащане са в основата на всички сделки. За целта са опоменати последващите клаузи за организация и изпълнение на поръчките.


1 Образуване на оферта, потвърждение на поръчката, допълнителни споразумения, спецификации.


( 1 ) Нашите оферти не са обвързващи и са валидни в 30 дневен срок от изпращането им.


( 2 ) Офертата съдържа технически чертеж и таблица с всички цени, спецификации и срокове на изработка. Всички продукти се изработват по изпратените и потвърдени файлове в офертата. „Мегаден“ не носи отговорност за потвърдени, но непроверени файлове!


( 3 ) Поръчките се изпълняват единствено след получено писмено потвърждение на офертата.


( 4 ) Изменения и допълнителни споразумения изискват писмена форма.


( 5 ) Цените са фиксирани единствено при сключен договор. Ако нямате такъв, цените се договарят.


(6) Информацията, съдържаща се в писмо, оферта, технически чертежи е единствено между „Мегаден“ и клиента. Информацията не трябва да се предоставя на трети лица.


2 Ценообразуване, промяна в цените и начин на плащане.


( 1 ) Цената на инструментите се определя на базата на линеен метър, съгласно договорените цени или сключен договор и включва рязане, огъване и набиване, облепяне, шпертплат, нож, биг, гуми и др, без включен транспорт. Цените не влючват ДДС.


( 2 ) Ако по време на процеса на изработка на поръчката, сме свидетели на производствените трудности, които не биха могли да бъдат предвидени при изготвяне на офертата(сключен договор) и които се образуват при спазване на форми или отклонения посочени от клиента, ние имаме право да увеличим цената съответно след обсъждане и писмено уведомление на клиента. Същото важи и в полза на клиента, ако възникнат значителни намаления на разходите в резултат на промени по поръчката.


( 3 ) Начините на плащане са по банков път, с наложен платеж и на място при лично получаване на готвата продукция.


3 Срок на изработка, начин и условия на доставка, месечни доставки по договори.


( 1 ) Срокът за изработка на даден продукт е от 1 до 3 работни дни в зависимост от сложността на поръчката след потвърждение. Договореният срок е за получаване на готов инструмент от производствената база на „Мегаден“. Фирмата-изпълнител си запазва правото да променя срокът на изработка при специални изисквания от клиента.


( 2 ) Срокът за изработка започва да тече от момента, в който получим документ за извършено авансово плащане.

( 3 ) Цената в офертата е съобразена със срокът за изработка, посочен в клауза (1). При необходимост от спешна изработка се начисляват 30 % върху стойността на поръчката като срокът се договаря според производствените възможности на „Мегаден“.


( 4 ) Ако готовият продукт се изпраща с куриерска фирма, клиентът предварително  посочва това и предоставя небходимата информация. Времето за куриерската услуга не е включено в срока за изработка. Всички транспортни разходи са за сметка на клиента.

„Мегаден“ не носи отговорност за повредени продукти след напускането им на произвоствената база.

( 5 ) При договорени условия или сключен договор, клаузи (1), (2) и (3) отпадат.


4 Съдействие от страна на клиента, последващи промени в изискванията, въздействието върху цената и доставката


( 1 ) Изпълнение на поръчки и спазването на срокът им за изработка е при условие, че всички технически въпроси, между договарящите се страни, са решени и всички финансови задължения, от страна на клиента, са погасени.


( 2 ) Договореният срок за изработка се удължава, ако клиентът не е изпълнил договорните задължения и ангажименти.


( 3 ) Ако настъпят промени в изискванията, за които клиентът е отговорен и това доведе до забавяне на производстения процес, срокът за изработка съответно се удължава.


( 4 ) Ако производството или доставката се забави поради такива обстоятелства, всички допълнителни разходи се заплащат от клиента.

5 Конфиденциалност


( 1 ) Дизайни, под формата на писмени документи, чертежи или образци не могат да бъдат прехвърлени на трети лица, без предварително одобрение и от двете страни.


( 2 ) Проекти, чертежи, модели и образци, които са разработени от нас в изпълнение на заданието, остават собственост на „Мегаден“ до заплащането им от поръчителя.


( 3 ) Фирмата-поръчител изрично се задължава да не предоставя на трети лица информация, документи и чертежи, разработени от „Мегаден“, докато не е заплатила договорената сума за разработката им. Всяко неразрешено използване ни дава право да предявим иск за обезщетение за нанесени вреди.


6 Рекламация и задължения на клиента.


( 1 ) Клиента е длъжен при поръчка да попълни ЗАЯВКА ЗА ИЗРАБОТКА, в която да конкретизира всички параметри и изисквания за израбтка на заявения инструмент, в това число да заяви и срок за изпълнение.


( 2 ) Клиента е длъжен  да окаже необходимото съдействие, като предостави файлове или други източници и носители на информация, годни за изработка на инструменти, съгласно изискванията на МЕГАДЕН.


( 3 ) Клиента е длъжен да приеме продукта, след надлежен входящ контрол.


( 4 ) Клиента е длъжен след поставяне на инструмента в машината, да извърши минимум 50 пробни удара на изсичане, да извърши контрол на изсичането и чертежа, както и на функционалността на опаковката.


( 5 ) В случай на установен дефект в инструмента, проявен до първите 50 удара, клиента е длъжен да уведоми писмено МЕГАДЕН и да посочи как се проявяват отклоненията.


( 6 ) Ако продукта не съответства на заданието или има недостатъци, което се установява с протокол след първите 50 удара, клиента е длъжен веднага да преустанови подготовката на инструмента за работа и да поиска МЕГАДЕН за своя  сметка да поправи работата си във възможно най-кратък срок и да достави поправения инструмент за собствена сметка. В този случай МЕГАДЕН не носи отговорност за пропуснати срокове и ползи, както и загуба на работни часове при опит от клиента сам да отстрани дефекта.


( 7 ) При установен дефект, който не може да бъде отстранен на място, клиента изпраща дефектния инструмент за поправка. Всички разходи по доставката се поемат от Мегаден.


( 8 ) МЕГАДЕН не носи отговорност за нередовна продукция в следствие на дефектен инструмент, ако не са спазени клаузи (4), (5) и (6).

Изтегли PDF obshti pravila i uslovia.pdf